47. Sure Muhammed Suresinin Sırları

47. Sure Muhammed Suresi bildiğimiz ve de bilinmeyen bir çok havas ve sırrı bünyesinde toplamış bir Suredir 38 Ayetten meydana gelen Sure 540 kelime 2349 harften oluşmuştur. Aynı zamanda Surede 28.188 adet Ulvi ve de Süfli hadim görev yapmaktadır.

– Günde 1 defa okumak ile gayet huzurlu bir hayat sürmek mümkündür.

— Her gün okumak düşmanınız üzerine galip gelmenize vesiledir. Ya sizinle uğraşmayı bırakır ya da başına büyük bir bela gelir.

– Muhammet Suresinin 8 ve 9. Ayetlerini bir kağıda yazar ve sağ avucunuzda iken korktuğunuz bir kimsenin yanına giderseniz bu kişinin düşmanlığı muhabbete dönüşür.

–  Muhammed Suresini gün aşırı 1 defa okumak ile çevrenizde itibarınızın hayli artacağını göreceksiniz.

– Eşinizin ve akrabalarının size düşmanlık beslesinin önüne geçmek için Muhammed Suresinin8 ve 9. Ayetlerini 11 gün 21’er defa okumalısın.

 

Surenin okunuşu şöyledir:

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

Elleziyne keferu ve saddu ‘an sebiylillâhi edalle a’malehüm.

Velleziyne amenû ve amilüs salihati ve amenû Bima nüzzile alâ Muhammedin ve HUvel Hakku min Rabbihim, keffere anhüm seyyiatihim ve asleha balehüm.

Zâlike Bi ennelleziyne keferuttebe’ul bâtıle ve ennelleziyne amenüttebe’ul Hakka min Rabbihim* kezâlike yadribullahu lin Nasi emsâlehüm.

Feizâ lekıytümülleziyne keferu fedarberrikab* hattâ izâ eshantümuhüm feşüddül vesâka, feimma mennen ba’dü ve imma fidaen hattâ teda’al harbü evzareha* zâlik* velev yeşaullahu lentesare minhüm ve lâkin liyeblüve ba’daküm Bi ba’d* velleziyne kutilu fiy sebiylillâhi felen yudılle a’malehüm.

Seyehdiyhim ve yuslihu balehüm.

Ve yüdhılühümül cennete arrefeha lehüm.

Ya eyyühelleziyne amenû in tensurullahe yensurküm ve yüsebbit akdameküm.

 

 “ 8. Ve 9. Ayetler: Velleziyne keferu feta’sen lehüm ve edalle a’malehüm.

Zâlike Bi ennehüm kerihu ma enzelAllâhu feahbeta a’malehüm. ”

 

Efelem yesiyru fiyl Ardı feyenzuru keyfe kâne akıbetülleziyne min kablihim* demmerAllâhu aleyhim*ve lil kafiriyne emsâlüha.

Zâike Bi ennAllâhe Mevlelleziyne amenû ve ennel kafiriyne lâ Mevlâ lehüm.

İnnAllâhe yüdhılülleziyne amenû ve amilus salihati cennatin tecriy min tahtihel enhar* velleziyne keferu yetemette’une ve ye’külune kema te’külül en’amü vennaru mesven lehüm.

Ve keeyyin min karyetin hiye eşeddü kuvveten min karyetikelletiy ahrecetke, ehleknahüm fela nasıre lehüm.

Efemen kâne alâ beyyinetin min Rabbihi kemen züyyine lehu sûü amelihi vettebe’u ehvaehüm.

Meselül cennetilletiy vu’ıdel müttekun* fiyha enharun min main ğayri asin* ve enharun min lebenin lem yeteğayyer ta’müh* ve enharun min hamrin lezzetin liş şaribiyn* ve enharun min ‘aselin musaffâ* ve lehüm fiyha min küllis semerati ve mağfiretün min Rabbihim* kemen huve halidün fiyn nari ve süku mâen hamiymen fekatta’a em’aehüm.

Ve minhüm men yestemiu ileyk* hattâ izâ harecu min ındike kalu lilleziyne utül ılme mazâ kale anifa* ülaikelleziyne tabeAllâhu alâ kulubihim vettebeu ehvaehüm.

Velleziynehtedev zadehüm hüden ve atahüm takvahüm.

Fehel yenzurune illes Saate en te’tiyehüm bağteten, fekad câe eşratuha* feenna lehüm izâ câethüm zikrahüm.

Fa’lem ennehu lâ ilâhe illAllâhu vestağfir li zenbike ve lil mu’miniyne vel mu’minat* vAllâhu ya’lemu mütekallebeküm ve mesvaküm.

Ve yekulülleziyne amenû levla nüzzilet suretün, feizâ ünzilet suretün muhkemetün ve zükira fiyhel kıtalü, raeytelleziyne fiy kulubihim meredun yenzurune ileyke nazaralmağşiyyi aleyhi minel mevt* feevla lehüm.

Ta’atün ve kavlün ma’ruf* feizâ ‘azemel emr, felev sadekullahe lekâne hayren lehüm.

Fehel ‘aseytüm in tevelleytüm en tüfsidu fiyl Ardı ve tükattı’u erhameküm.

Ülaikelleziyne le’anehümullâhu feesammehüm ve a’ma ebsarehüm.

Efela yetedebberunel Kur’âne em alâ kulubin akfalüha.

İnnelleziynerteddu alâ edbarihim min ba’di ma tebeyyene lehümül hüdeşşeytanu sevvele lehüm* ve emla lehüm.

Zâlike Bi ennehüm kalu lilleziyne kerihu ma nezzelAllâhu senutıy’uküm fiy ba’dil emr* vAllâhu ya’lemu israrehüm.

Fekeyfe izâ teveffethümül Melaiketü yadribune vucuhehüm ve edbarehüm.

Zâlike Bi ennehümüt tebe’û ma eshatAllâhe ve kerihu rıdvaneHU feahbeta a’malehüm.

Em hasibelleziyne fiy kulubihim meredun en len yuhricAllâhu adğânehüm.

Velev neşau le ereynakehüm fele areftehüm Bisiymahüm* ve leta’rifennehüm fiy lahnil kavl* vAllâhu ya’lemu a’maleküm.

Ve leneblüvenneküm hattâ na’lemel mücahidiyne minküm vessabiriyne ve neblüve ahbareküm.

İnnelleziyne keferu ve saddu ‘an sebiliyllâhi ve şakkur Rasûle min ba’di ma tebeyyene lehümül hüda, len yedurrullahe şey’a* ve seyuhbitu a’malehüm.

Ya eyyühelleziyne amenû etıy’ullahe ve etıy’ur Rasûle ve lâ tubtılu a’maleküm.

İnnelleziyne keferu ve saddu an sebiylillâhi sümme matu ve hüm küffarun felen yağfirAllâhu lehüm.

Fela tehinu ve ted’u ilesSelmi, ve entümül a’levne, vAllâhu me’aküm ve len yetireküm a’maleküm.

İnnemel hayatüd dünya le’ıbun ve lehv* ve in tu’minu ve tetteku yü’tiküm ücureküm ve lâ yes’elküm emvaleküm.

İn yes’elkümuha feyuhfiküm tebhalu ve yuhric adğâneküm.

Ha entüm haülai tüd’avne li tünfiku fiy sebiylillâh* feminküm men yebhalü, ve men yebhal feinnema yebhalü an nefsih* vAllâhul Ğaniyyü ve entümül fükarâ’* ve in tetevellev yestebdil kavmen ğayreküm sümme lâ yekûnu emsâleküm.

Her An Dua İle Kalın

Medyum Kam

 arama motoru etiketleri: medyum, medyum kam, kuran ayetlerinin sırları, medyum ve kuran, medyum 05302560725, muhammed suresinin özellikleri, muhammed suresi ne için okunur, medyum telefonu, muhammed suresi havas içeriği, muhammed suresi ne için okunur, muhammed suresi hakkında, muhammed suresi medyum kam, muhammed suresi arapça türkçe okunuşu, medyum ara, medyum bul, etkili medyum, ünlü medyum, cinci medyum, garantili medyum, kesin sonuçlu medyum, medyumlar içinde medyum kam hoca,
error: Content is protected !!