50. Sure Kaf Suresinin Sırları

50. Sure Kaf Suresi bildiğimiz ve de bilinmeyen bir çok havas ve sırrı bünyesinde toplamış bir Suredir 45 Ayetten meydana gelen Sure 357 kelime 1.494 harften oluşmuştur. Aynı zamanda Surede 17.928 adet Ulvi ve de Süfli hadim görev yapmaktadır.

-Migren ve baş hastalıkları için Cuma gecesi 3 defa okumak icap eder.

– Malum Dünyada olan Dünyada kalıyor. En güzel ahiret kazançlarından birisi olan bu Sureyi günde 1 defa okumak adına vakit ayırıp kendine ebedi hayatına yatırım yapmalısın.

– Ölümü beklenen kimsenin rahat bir şekilde can vermesi adına 7 gün Dünya kelamı etmeden okunması sürdürülürse hasta kimse saadet içerisinde ahirete göçer.

-Sur üflendiği vakit o mahşerde kimsesiz kalmamak adına ders edinilmeli hiç değilse hafta 1 okunmalıdır.

– Gözlerde oluşan hastalıklar veya gözünüzü korumak maksadı ile Cuma gecesi 3 kere okuyup eline nefes eder, sonra elleri ile gözlerini mes ederse gözleri şifa bulur.

– Kadınların her ay çektikleri ve çok sıkıntı yaşadıkları karın ağrılarından kurtulmak adına şu yöntem izlenmelidir. Zemzem suyuna yahut şemsiyenin iç tarafını çevirerek biriktirdiğiniz yağmur suyuna 18 defa okunup nefes edilirse ve bu sudan yudumlanarak içilirse ağrıları yok olur biiznillah.

Surenin okunuşu şöyledir:

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

Kaaaf* vel Kur’ânil Meciyd.

Bel ‘acibu en caehüm munzirun minhüm fe kalel kafirune hazâ şey’un ‘aciyb.

Eizâ mitna ve künna turaba* zâlike rec’un be’ıyd.

Kad alimna ma tenkusul Ardu minhüm* ve ‘ındeNA Kitabun Hafiyz.

Bel kezzebu Bil Hakkı lemma caehüm fehüm fiy emrin meriyc.

Efelem yenzuru iles Semai fevkahüm keyfe beneynaha ve zeyyennaha ve ma leha min furuc.

Vel Arda medednaha ve elkayna fiyha revasiye ve enbetna fiyha min külli zevcin behiyc.

Tebsıraten ve zikra li külli ‘abdin muniyb.

Ve nezzelna mines Semai maen mubareken fe enbetna Bihi cennatin ve habbel hasıyd

Ven nahle basikatin leha tal’un nadıyd.

Rizkan lil ıbadi, ve ahyeyna Bihi beldeten meyta* kezâlikel huruç.

Kezzebet kablehüm kavmu Nuhın ve Ashabur Ressi ve Semud.

Ve ‘Adun ve fir’avnu ve ıhvanu Lut.

Ve Ashabul’ Eyketi ve kavmu tubbe’* küllün kezzeber Rusule fehakka va’ıyd.

Efe ‘ayiyna Bil halkıl evvel* bel hüm fiy lebsin min halkın cediyd.

Ve lekad halaknel İnsane ve na’lemu ma tuvesvisu Bihi nefsuh* ve nahnu akrebu ileyhi min hablil veriyd.

İz yetelekkal mutelekkıyani anil yemiyni ve aniş şimali ka’ıyd

Ma yelfizu min kavlin illâ ledeyhi rakıybun ‘atiyd.

Ve caet sekretul mevti Bil Hakk* zâlike ma kunte minhu tehiyd.

Ve nufiha fiys Sur* zâlike yevmul va’ıyd.

Ve caet küllü nefsin meaha saikun ve şehiyd.

Lekad kunte fiy ğafletin min hazâ fekeşefna ‘anke ğıtaeke febasarukel yevme hadiyd.

Ve kale kariynuhu hazâ ma ledeyye ‘atiyd.

Elkıya fiy cehenneme külle keffarin ‘aniyd.

Menna’ın lil hayri mu’tedin muriyb.

Elleziy ce’ale meAllâhi ilâhen âhare feelkiyahu fiyl azâbiş şediyd.

Kale kariynuhu Rabbena ma atğaytuhu ve lâkin kâne fiy dalâlin be’ıyd.

Kale lâ tahtasımu ledeyYE ve kad kaddemtu ileyküm Bil va’ıyd.

Ma yubeddelul kavlu ledeyYE ve ma ene Bi zallamin lil ‘abiyd.

Yevme nekulu li cehenneme helimtele’ti ve tekulu hel min meziyd.

Ve uzlifetil cennetu lil müttekıyne ğayre ba’ıyd;

Hazâ ma tuadune li külli evvabin hafiyz.

Men haşiyer Rahmâne Bil ğaybi ve cae Bi kalbin müniyb.

Udhuluha Bi Selâm* zâlike yevmul hulud;.

Lehüm ma yeşaune fiyha ve ledeyNA meziyd

Ve kem ehlekna kablehüm min karnin hüm eşeddu minhüm batşen fenakkabu fiyl bilad* hel min mahıys.

İnne fiy zâlike le zikra limen kâne lehu kalbun ev elkas sem’a ve huve şehiyd.

Ve lekad haleknes Semavati vel Arda ve ma beynehüma fiy sitteti eyyamin ve ma messena min luğub.

Fasbir alâ ma yekulune ve sebbıh Bi Hamdi Rabbike kable tulû’ış Şemsi ve kablel ğurub.

Ve minel leyli fesebbıhhu ve edbares sucud.

Vestemı’ yevme yunadil munadi min mekânin kariyb.

Yevme yesme’unes sayhate Bil Hakk* zâlike yevmul huruç.

İnna nahnu nuhyiy ve numiytu ve ileynel masıyr.

Yevme teşakkakul Ardu anhüm sira’â* zâlike haşrun aleyNA yesiyr.

Nahnu a’lemu Bi ma yekulune ve ma ente aleyhim Bi cebbarin fe zekkir Bil Kur’âni men yehafu ve’ıyd.

Her An Dua İle Kalın

Medyum Kam

 arama motoru etiketleri: medyum, medyum kam, kuran ayetlerinin sırları, medyum ve kuran, medyum 05302560725, kaf suresinin özellikleri, kaf suresi ne için okunur, medyum telefonu, kaf suresi havas içeriği, kaf suresi ne için okunur, kaf suresi hakkında, kaf suresi medyum kam, kaf suresi arapça türkçe okunuşu, medyum ara, medyum bul, etkili medyum, ünlü medyum, cinci medyum, garantili medyum, kesin sonuçlu medyum, medyumlar içinde medyum kam hoca,

error: Content is protected !!