51. Sure Zâriyât Suresinin Sırları

51. Sure Zâriyât Suresi bildiğimiz ve de bilinmeyen bir çok havas ve sırrı bünyesinde toplamış bir Suredir 60 Ayetten meydana gelen Sure 360 kelime 1.239 harften oluşmuştur. Aynı zamanda Surede 14.868 adet Ulvi ve de Süfli hadim görev yapmaktadır.

-Zâriyât Suresi her türlü darda kalmışlığa çaredir.

-Ömründe bir defa 70 kere okuyan kesinlikle yokluk ve sıkıntı çekmez olur.

– Geçim sıkıntısından muzdarip bir kimse her gün bu Sureyi kendine ders edinmelidir. Günde 1 defa okumalıdır. Bu sayede kendisine zenginlik kapıları açılacaktır.

-Doğum yapacak bir kimse 1 bardak suya 17 defa okutmalı bu suyu kolay doğum olsun diye niyet ederek yudum yudum içmelidir.

Surenin okunuşu şöyledir:

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

Vet Tûr.

Ve Kitabin mestur.

Fiy rakkın menşur.

Vel Beytil Ma’mur

Ves sakfil merfu.

Vel bahril mescur.

İnne azâbe Rabbike le vakı.

Ma lehu min dafi.

Yevme temurus Semau mevra

Ve tesiyrul cibalu seyra.

Feveylün yevmeizin lilmükezzibiyn.

Elleziyne hüm fiy havdın yel’abun.

Yevme yudaune ila nari cehenneme daa.

Hazihin narulletiy küntüm Biha tükezzibun.

Efe sıhrun hazâ em entum lâ tubsırun.

Islevha fasbiru ev lâ tasbiru* sevaun aleyküm* innema tüczevne ma küntüm ta’melun.

İnnel müttekıyne fiy cennatin ve na’ıym.

Fakihiyne Bima atahüm Rabbuhüm* ve vekahüm Rabbuhüm azâbel cahıym.

Külu veşrebu heniy’en Bima küntüm ta’melun.

Muttekiiyne alâ sururin masfufetin, ve zevvecnahüm Bi hurin ıyn.

Velleziyne amenû vettebe’athüm zürriyyetühüm Bi iymanin elhakna Bihim zürriyyetehüm ve ma eletnahüm min amelihim min şey’* küllümriin Bima kesebe rehiyn.

Ve emdednahüm Bi fakihetin ve lahmin mimma yeştehun.

Yetenaze’une fiyha ke’sen lâ lağvun fiyha ve lâ te’siym.

Ve yetufu aleyhim ğılmanün lehüm keennehüm lü’lüün meknun.

Ve akbele ba’duhüm alâ ba’din yetesaelun.

Kalu inna künna kablu fiy ehlina müşfikıyn.

FemennAllâhu aleyna ve vekana azâbessemum.

İnna künna min kablu ned’uh* inneHU HUvel Berrur Rahıym.

      Fezekkir fema ente Bi nı’meti Rabbike Bi kahinin ve lâ mecnun

Em yekulune şa’ırun neterabbesu Bihi raybelmenun.

Kul terebbesu feinniy meakum minelmuterabbisıyn.

Em te’muruhüm ahlamuhüm Bihazâ em hüm kavmun tağun.

Em yekulune tekavveleh* bel lâ yu’minun.

Felye’tu Bi hadiysin mislihi in kânu sadikıyn.

Em huliku min ğayri şey’in em hümül halikun.

Em haleküs Semavati vel Ard* bel lâ yukınun

Em ‘ındehüm hazâinu Rabbike em hümülmusaytırun.

Em lehüm süllemün yestemi’ûne fiyh* felyeti müstemiuhüm Bi sultanin mubiyn.

Em lehül benatu ve lekümül benun

Em tes’eluhüm ecren fehüm min mağremin müskalun.

Em ‘ındehümül ğaybu fehüm yektubun.

Em yuriydune keyda* felleziyne keferu hümül mekiydun

Em lehüm ilâhun ğayrullah* subhanAllâhi amma yüşrikûn.

Ve in yerav kisfen mines Semai sakıtan yekulu sehabün merkum.

Fezerhüm hattâ yulaku yevmehümülleziy fiyhi yus’akun.

Yevme lâ yuğniy anhüm keydühüm şey’en ve lâ hüm yunsarun.

Ve inne lilleziyne zalemu azâben dune zâlike ve lakinne ekserehüm lâ ya’lemun.

Vasbir lihükmi Rabbike feinneke Bi a’yunina ve sebbıh Bi Hamdi Rabbike hıyne tekum.

Ve minelleyli fesebbıhHU ve idbaren nücum.

Her An Dua İle Kalın

Medyum Kam

 arama motoru etiketleri: medyum, medyum kam, kuran ayetlerinin sırları, medyum ve kuran, medyum 05302560725, zâriyât suresinin özellikleri, zâriyât suresi ne için okunur, medyum telefonu, zâriyât suresi havas içeriği, zâriyât suresi ne için okunur, zâriyât suresi hakkında, zâriyât suresi medyum kam, zâriyât suresi arapça türkçe okunuşu, medyum ara, medyum bul, etkili medyum, ünlü medyum, cinci medyum, garantili medyum, kesin sonuçlu medyum, medyumlar içinde medyum kam hoca,
error: Content is protected !!