53. Sure Necm Suresinin Sırları

53. Sure Necm Suresi bildiğimiz ve de bilinmeyen bir çok havas ve sırrı bünyesinde toplamış bir Suredir 62 Ayetten meydana gelen Sure 360 kelime 1.405 harften oluşmuştur. Aynı zamanda Surede 16.860 adet Ulvi ve de Süfli hadim görev yapmaktadır.

– Necm Suresi Hafızların Suresidir.. Daha iyi bir hafızaya sahibi olmak isteyenler gün aşırı 1 defa muhakkak okumalıdır.

– Necm Suresi dilek kabulü için okuması bilinen bir Suredir. İstediğiniz her ne olursa olsun aşk, muhabbet, sevgi, mal, mülk yahut para. Dileğiniz gerçekleşene kadar ama en az 21 gün 21’er defa okunması icap etmektedir.

– Ruhi olarak sıkıntıda isen ve için daralıyor ise kesinlikle kendini tam manası ile iyi hissedene kadar günde 3 defa Necm Suresini okumalısın.

– Her türlü haksızlığa karşı sıkıntın giderilene kadar “maddi yahut manevi” gün aşırı 3 defa okuman icap etmektedir.

– Aynı şekilde eşinden yahut ailesinden ötürü haksızlığa uğrayan kimse 11 gün 11’er defa Necm Suresini okumalıdır.

Surenin okunuşu şöyledir:

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

Ven necmi izâ heva.

Ma dalle sahıbuküm ve ma ğavâ

Ve ma yentıku anil heva.

İn huve illâ vahyun yuha.

 Allemehu şediydulkuva.

Zû mirretin, festeva

Ve huve Bil ufukıl a’lâ.

Sümme dena fetedella.

Fekâne kabe kavseyni ev edna

Feevha ila ‘abdiHİ ma evha.

Ma kezebel fuadu ma rea.

Efe tumarunehu alâ ma yera

Ve lekad reahu nezleten uhra.

Inde SidretilMünteha.

Indeha Cennetül Me’va.

İz yağşes sidrete ma yağşâ;.

Ma zâğal basaru ve ma tağâ

Lekad rea min âyâti Rabbihil kübra.

Efe raeytümüllate vel ‘uzza;.

Ve menates salisetel uhra

Elekümüzzekeru ve lehül ünsâ.

Tilke izen kısmetun dıyza.

İn hiye illâ esmaun semmeytumuha entum ve abâuküm ma enzelAllâhu Biha min sultan* in yettebiune illazzane ve ma tehvel enfüs* ve lekad caehüm min Rabbihimül hüda.

Em lil’ İnsani ma temenna

FeLillâhil ahıretu vel ula.

Ve kem min melekin fiys Semavati lâ tuğniy şefa’atuhüm şey’en illâ min ba’di en ye’zenAllâhu li men yeşau ve yerda.

İnnelleziyne lâ yu’minune Bil ahıreti leyusemmunel Melaikete tesmiyetel ünsâ.

Ve ma lehüm Bihi min ‘ılm* in yettebiune illezzann* ve innezzanne lâ yuğniy minel Hakkı şey’a.

Fea’rıd an men tevella an zikriNA ve lem yurid illel hayâted dünya.

Zâlike mebleğuhüm minel ‘ılm* inne Rabbeke HUve a’lemu Bi men dalle an sebiliHİ ve HUve a’lemu Bi menihteda.

Ve Lillâhi ma fiys Semavati ve ma fiyl Ardı liyecziyelleziyne esau Bima ‘amilu ve yecziyelleziyne ahsenu Bil Hüsna.

Elleziyne yectenibune kebairel’ ismi velfevahışe illel lemem* inne Rabbeke Vasi’ul Mağfireti, HUve a’lemu Bi küm iz enşeeküm minel Ardı ve iz entum ecinnetun fiy butuni ümmehatiküm* fela tüzekkû enfüseküm* HUve a’lemu Bi menitteka.

Eferaeytelleziy tevella.

Ve a’ta kaliylen ve ekda.

E’ındehu ılmul ğaybi fehuve yera.

Em lem yünebbe’ Bima fiy suhufi Musa.

Ve İbrahiymelleziy veffa.

Ella teziru vaziretün vizre uhra.

Ve en leyse lil İnsani illâ ma se’a.

Ve enne sa’yehu sevfe yura.

Sümme yüczahul cezael evfa.

Ve enne ila Rabbikel münteha.

Ve ennehu HUve adhake ve ebkâ.

Ve ennehu HUve emate ve ahyâ

Ve ennehu halekaz zevceyniz zekere vel ünsâ

Min nutfetin izâ tümna.

Ve enne aleyhin neş’etel uhra.

Ve ennehu HUve ağnâ ve aknâ.

Ve ennehu HUve Rabbuş şı’ra.

Ve enneHU ehleke ‘Adenil ula.

Ve Semude fema ebka.

Ve kavme Nuhın min kabl* innehüm kânu hüm azleme ve etğa.

Vel mü’tefikete ehva.

Feğaşşâha ma ğaşşâ.

Fe Bi eyyi alai Rabbike tetemara.

Hazâ neziyrun minen nüzüril ula.

Ezifetil azifetü.

Leyse leha min dûnillâhi kaşifetün.

Efemin hazel hadiysi ta’cebun.

Ve tadhakûne ve lâ tebkûn.

Ve entum samidun.

Fescudu Lillâhi va’budu.

Her An Dua İle Kalın

Medyum Kam

 arama motoru etiketleri: medyum, medyum kam, kuran ayetlerinin sırları, medyum ve kuran, medyum 05302560725, necm suresinin özellikleri, necm suresi ne için okunur, medyum telefonu, necm suresi havas içeriği, necm suresi ne için okunur, necm suresi hakkında, necm suresi medyum kam, necm suresi arapça türkçe okunuşu, medyum ara, medyum bul, etkili medyum, ünlü medyum, cinci medyum, garantili medyum, kesin sonuçlu medyum, medyumlar içinde medyum kam hoca,
error: Content is protected !!