56. Sure Vâkıa Suresinin Sırları

56. Sure Vâkıa Suresi bildiğimiz ve de bilinmeyen bir çok havas ve sırrı bünyesinde toplamış bir Suredir 96 Ayetten meydana gelen Sure 378 kelime 1073 harften oluşmuştur. Aynı zamanda Surede 12.876 adet Ulvi ve de Süfli hadim görev yapmaktadır.

-Vâkıa Suresi zenginlik Suresidir. Mal, Mülk ve Dünyalık için günde 1 sefer okunmalıdır.

– Vâkıa Suresini bir gecede 41 defa ara vermeden okuyanın hangi isteği olursa olsun Allah kabul buyurur.

– Evlenmeye gücü yetmeyen veya kısmeti kapalı olan kimse 41 gün 41 defa okumalıdır. Bu süre zarfında yaratan hayırlı bir kısmet ile onu ödüllendirir.

Surenin okunuşu şöyledir:

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

İzâ vekâ’atil vâkı’atü.

Leyse livak’atiha kâzibeh.

Hafıdatün Râfi’atün.

İzâ rüccetil’Ardu recca.

Ve büssetilcibalü bessa.

Fekânet hebâen münbessâ.

Ve küntüm ezvâcen selâseh.

Feashabül meymeneti mâ ashabül meymeneh.

Ve ashabül meş’emeti mâ ashabül meş’emeh.

Ves sabikunes sabikun.

Ülâikel mukarrebun.

Fiy cennatin na’ıym.

Sülletün minel’evveliyn.

Ve kaliylün minel’ahıriyn.

Alâ sürurin mevdûnetin.

Müttekiiyne aleyha mütekabiliyn.

Yetufü aleyhim vildanün muhalledûn.

Biekvabin ve ebâriyka ve ke’sin min ma’ıyn.

Lâ yusadda’ûne anha ve lâ yünzifun.

Ve fakihetin mimma yetehayyerun.

Ve lahmi tayrin mimma yeştehun.

Ve hûrun ‘ıyn.

Keemsâlil lü’lüilmeknun.

Cezâen Bimâ kânu ya’melûn.

Lâ yesme’une fiyha lağven ve lâ te’siyma.

İllâ kıylen Selâmen Selâma.

Ve ashabül yemiyni mâ ashabül yemiyn.

Fiy sidrin mahdud.

Ve talhın mendud.

Ve zıllin memdud.

Ve mâin meskûb.

Ve fâkihetin kesiyretin.

Lâ maktu’atin ve lâ memnu’atin.

Ve furuşin merfu’ah.

İnna enşe’nahünne inşâen.

Fece’alnahünne ebkâra.

Uruben etraba.

Liashabilyemiyn.

Sülletün minel’evveliyn.

Ve sülletün minel’ahıriyn.

Ve ashabüşşimâli mâ ashabüşşimâl.

Fiy semumin ve hamiym.

Ve zıllin min yahmum.

Lâ bâridin ve lâ keriym.

İnnehüm kânu kable zâlike mütrefiyn.

Ve kânu yusırrune alelhınsil ‘azıym.

Ve kânu yekûlune eizâ mitna ve künna türaben ve ızâmen einna lemeb’usûn.

Eve abaunel’evvelun.

Kul innel’evveliyne vel’ahıriyn.

Lemecmu’ûne ilâ miykati yevmin ma’lum.

Sümme inneküm eyyühed dâllûnel mükezzibun.

Leâkilune min şecerin min zakkûm.

Femâliune minhel butûn.

Feşâribune ‘aleyhi minel hamiym.

Feşâribune şürbelhiym.

Hazâ nüzülühüm yevmed diyn.

Nahnu haleknaküm felevlâ tusaddikun.

Eferaeytüm ma tümnûn.

Eentüm tahlükunehu em nahnül hâlikun.

Nahnü kadderna beynekümül mevte ve ma nahnü Bi mesbukıyn.

Alâ en nübeddile emsaleküm ve nünşieküm fiy ma lâ talemun.

Ve lekad alimtümün neş’etel’ulâ felevlâ tezekkerûn.

Eferaeytüm ma tahrüsûn.

Eentüm tezre’ûnehu em nahnüzzari’un.

Lev neşau lece’alnahu hutamen fezaltüm tefekkehun.

İnna lemuğremun.

Bel nahnu mahrumun.

Eferaeytümül mâelleziy teşrebun.

Eentüm enzeltümûhu minelmüzni em nahnül münzilun.

Lev neşau ce’alnahu ücâcen felevla teşkürun.

Eferaeytümün narelletiy turun.

Eentüm enşe’tüm şecerateha em nahnülmünşiun.

Nahnu ce’alnaha tezkireten ve metâ’an lilmukviyn.

Fesebbıh Bismi Rabbikel ‘Azıym.

Felâ uksimu Bi mevâkı’ın nücum.

Ve innehu lekasemün lev talemune azıym.

İnneHU leKur’ânun Keriym.

Fiy Kitabin meknun.

Lâ yemessuHU illel mutahherun.

Tenziylün min Rabbil âlemiyn.

EfeBi hazel hadiysi entüm müdhinun.

Ve tec’âlune rizkaküm enneküm tükezzibun.

Felevlâ izâ beleğatil hulkum.

Ve entüm hıyneizin tenzurûn.

Ve nahnu akrebü ileyhi minküm ve lâkin lâ tubsırun.

Felevlâ in küntüm ğayre mediyniyn.

Terci’ûneha in küntüm sadikıyn.

Feemma in kâne minel mukarrebiyn.

Feravhun ve reyhanün ve cennetü na’ıym.

Ve emma inkâne min ashâbil yemiyn.

FeSelâmün leke min ashâbilyemiyn.

Ve emma in kâne minel mükezzibiyneddâ(aaa)lliyn.

Fenüzülün min hamiym.

Ve tasliyetü cahıym.

İnne hazâ lehuve hakkul yakıyn.

Fessebbih Bismi Rabbikel ‘Azıym.

Her An Dua İle Kalın

Medyum Kam

 arama motoru etiketleri: medyum, medyum kam, kuran ayetlerinin sırları, medyum ve kuran, medyum 05302560725, vâkıa suresinin özellikleri, vâkıa  suresi ne için okunur, medyum telefonu, vâkıa suresi havas içeriği, vâkıa suresi ne için okunur, vâkıa suresi hakkında, vâkıa suresi medyum kam, vâkıa suresi arapça türkçe okunuşu, medyum ara, medyum bul, etkili medyum, ünlü medyum, cinci medyum, garantili medyum, kesin sonuçlu medyum, medyumlar içinde medyum kam hoca,

error: Content is protected !!