58. Sure Mücâdele Suresinin Sırları

58. Sure Mücâdele Suresi bildiğimiz ve de bilinmeyen bir çok havas ve sırrı bünyesinde toplamış bir Suredir 22 Ayetten meydana gelen Sure 473 kelime 1792 harften oluşmuştur. Aynı zamanda Surede 21.504 adet Ulvi ve de Süfli hadim görev yapmaktadır.

– Surenin en meşhur havas içeriği şöyledir: Mücâdele Suresini bir avuç toprağa 3 efa okuyup nefes ettikten sonra bu toprağı düşmanlarınıza karşı savurursanız düşmanlarınız çil yavrusu gibi dağılırlar.

– Uyku problemin var ise uyumaya hazırlanırken Mücâdele suresini oku ve öyle uykuya git. Kısa zamanda uyku hasıl olduğuna şahitlik edeceksin. Bunu rutin haline getir ve düzenini sağlayana kadar sürdür.

– Sana kötülük yapmaya gelenleri geri çevirmek için bir avuç toprağa 3 kere oku ve evin giriş kısmında halının altına bu toprağı serp. Bu sayede sana kötülük yapmaya kalkışacak kimse geldiği gibi geri gider.

Surenin okunuşu şöyledir:

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

Kad semi’Allâhu kavlelletiy tücadilüke fiy zevciha ve teştekiy ilAllâh* vAllâhu yesme’u tehavureküma* innAllâhe Semiy’un Basıyr.

Elleziyne yuzahirune minküm min nisâihim ma hünne ümmehâtihim* in ümmehâtuhüm ilellâiy velednehüm* ve innehüm leyekulune münkeren minelkavli ve zura* ve innAllâhe le’Afuvvun Ğafûr.

Velleziyne yuzahirune min nisâihim sümme ye’udune lima kalu fetahriyru rekabetin min kabli en yetemassa* zâliküm tu’azune Bih* vAllâhu Bima ta’melune Habiyr.

Femen lem yecid fesıyamu şehreyni mutetabi’ayni min kabli en yetemassa* femen lem yestetı’ feıt’amu sittiyne miskiyna* zâlike litu’minu Billâhi ve RasûliHİ, ve tilke hududullâh* ve lilkafiriyne ‘azâbün eliym.

İnnelleziyne yuhaddunAllâhe ve RasûleHU kübitu kema kübitelleziyne min kablihim ve kad enzelna âyâtin beyyinat* ve lilkafiriyne ‘azâbün mühiyn.

Yevme yeb’asühümullâhu cemiy’an feyunebbiuhüm Bima ‘amilu* ahsahullahu ve nesuHU, vAllâhu ‘alâ külli şey’in Şehiyd.

Elem tera ennAllâhe ya’lemu ma fiysSemavati ve ma fiyl’Ardı ma yekûnu min necva selâsetin illâ HUve rabi’uhüm ve lâ hamsetin illâ HUve sadisuhüm ve lâ edna min zâlike ve lâ eksere illâ HUve me’ahüm eyne ma kânu* sümme yunebbiuhüm Bima ‘amilu yevmelkıyameti, innAllâhe Bikülli şey’in Aliym.

Elem tera ilelleziyne nuhû ‘aninnecva sümme ye’udune lima nuhû ‘anhu ve yetenacevne Bil’ismi vel ‘udvani ve ma’sıyetirRasûl* ve izâ caûke hayyevke Bima lem yuhayyike Bihillâhu, ve yekulune fiy enfüsihim levla yu’azzibunAllâhu Bima nekulu, hasbuhüm cehennem* yaslevneha* febi’sel masıyr.

Ya eyyühelleziyne amenû izâ tenaceytum fela tetenacev Bil’ismi vel’udvani ve ma’sıyetirRasûli ve tenacev BilBirri vetTakva* vettekullahelleziy ileyHİ tuhşerun.

İnnemennecva mineşşeytani liyahzunelleziyne amenû ve leyse Bidârrihim şey’en illâ Biiznillâh* ve ‘alAllâhi felyetevekkelil mu’minun.

Ya eyyühelleziyne amenû izâ kıyle lekum tefessehu fiyl mecalisi fefsehu yefsehıllâhu leküm* ve izâ kıylenşuzu fenşuzu yerfe’ıllahulleziyne amenû minküm, velleziyne ûtül’ılme derecat* vAllâhu Bima ta’melune Habiyr.

Ya eyyühelleziyne amenû izâ naceytümurRasûle fekaddimu beyne yedey necvaküm sadekaten, zâlike hayrun leküm ve ather* fein lem tecidu feinnAllâhe Ğafûrun Rahıym.

Eeşfaktüm en tukaddimu beyne yedey necvaküm sadekat* feiz lem tef’alu ve tabAllâhu ‘aleyküm feekıymusSalâte ve atuzZekâte ve etıy’ullahe ve RasûleHU, vAllâhu Habiyrun Bima ta’melun.

Elem tera ilelleziyne tevellev kavmen ğadıbAllâhu ‘aleyhim ma hüm minküm ve lâ minhüm ve yahlifune ‘alelkezibi ve hüm ya’lemun.

E’addAllâhu lehüm azâben şediyda* innehüm sâe ma kânu ya’melun;

İttehazû eymanehüm cünneten fesaddu ‘an sebiylillâhi felehüm azâbun mühiyn.

Len tuğniye ‘anhüm emvaluhüm ve lâ evladuhüm minAllâhi şey’a* ülaike ashabunnar* hüm fiyha halidun.

Yevme yeb’asühümullâhu cemiy’an feyahlifune lehu kema yahlifune leküm ve yahsebune ennehüm ‘alâ şey’* elâ innehüm hümülkâzibun.

İstahveze ‘aleyhimüşşeytanu feensahüm zikrAllâh* ülaike hızbuşşeytan* elâ inne hızbeşşeytani hümülhasirun;

İnnelleziyne yuhaddunAllâhe ve RasûleHU ülaike fiyl’ezelliyn.

KetebAllâhu leağlibenne ENE ve RusulİY* innAllâhe Kaviyyun ‘Aziyz.

Lâ tecidu kavmen yu’minune Billâhi velyevmil’ahıri yüvaddune men haddAllâhe ve RasûleHU ve lev kânu abâehüm ev ebnâehüm ev ıhvanehüm ev ‘aşiyretehüm* ülaike ketebe fiy kulubihimül’iymane ve eyyedehüm Biruhın minHU, ve yudhıluhüm cennatin tecriy min tahtihel’enharu halidiyne fiyha* radıyAllâhu ‘anhüm ve radu ‘anHU, ülâike hızbullah* elâ inne hızbAllâhi hümülmüflihun.

Her An Dua İle Kalın

Medyum Kama

arama motoru etiketleri: medyum, medyum kam, kuran ayetlerinin sırları, medyum ve kuran, medyum 05302560725, mücâdele suresinin özellikleri, mücâdele  suresi ne için okunur, medyum telefonu, mücâdele suresi havas içeriği, mücâdele suresi ne için okunur, mücâdele suresi hakkında, mücâdele suresi medyum kam, mücâdele  suresi arapça türkçe okunuşu, medyum ara, medyum bul, etkili medyum, ünlü medyum, cinci medyum, garantili medyum, kesin sonuçlu medyum, medyumlar içinde medyum kam hoca,
error: Content is protected !!