69. Sure Hâkka Suresinin Sırları

69. Sure Hâkka Suresi bildiğimiz ve de bilinmeyen bir çok havas ve sırrı bünyesinde toplamış bir Suredir 52 Ayetten meydana gelen Sure 256 kelime 1.034 harften oluşmuştur. Aynı zamanda Surede 12.408 adet Ulvi ve de Süfli hadim görev yapmaktadır.

– Surenin Havas ilmi ile ilgilenenler bilirler en önemli özelliği Kıyamette sizi kurtarıcı özellikte olmasıdır. Bu niyet ile 71 defa okunması icap eder. Unutma Dünyalık hep Dünyada kalmakta. Kendine büyük bir iyilik yap ve ömründe bir seferde olsa 71 defa bu Sureyi oku.

-Güçten kuvvetten düşen ihtiyarlara 1 bardak suya 17 defa okunup içirilmesi ile eskisi gibi olmasa da daha iyi bir yaşam sağlanması için okunmalıdır.

– Düşmanı yaptığı düşmanlıktan vazgeçirmek maksadı ile27 defa okunmalıdır. Mesela Eşin yahut kayınvaliden için okuyabilirsin. Etkileri tartışılmaz derecededir, dualarında beni de unutma lütfen.

Surenin okunuşu şöyledir:

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

ElHakkatü.

MelHakkatü.

Ve ma edrake melHakkatü.

Kezzebet Semûdu ve ‘Adun Bilkari’ati.

Feemma Semûdu feühlikü Bittağıyeti.

Ve emma ‘Adun feühlikû Biriyhın sarsarin ‘atiyetin.

Sahhareha ‘aleyhim seb’a leyâlin ve semaniyete eyyamin husumen feteralkavme fiyha sar’a keennehüm a’cazu nahlin haviyeh.

Fehel tera lehüm min bakıyeh.

Ve câe fir’avnu ve men kablehu velmü’tefikatu bil hatıeti.

Fe’asav Rasûle Rabbihim feehazehüm ahzeten rabiyeten.

İnna lemma tağal mâu hamelnaküm fiylcariyeti.

Linec’aleha leküm tezkireten ve te’ıyeha üzünün va’ıyeh.

Feizâ nufiha fiysSuri nefhatun vahıdetun.

Ve humiletil’Ardu velcibalu fedükketa dekketen vahıdeten.

Feyevmeizin veka’atilvakı’atü.

Venşakkatis Sema’u fehiye yevmeizin vahiyeh.

VelMelekü ‘alâ ercaiha* ve yahmilu ‘Arşe Rabbike fevkahüm yevmeizin semaniyeh.

Yevmeizin tu’radune lâ tahfa minküm hafiyeh.

Feemma men ûtiye Kitabehu Bi yemiynihi feyekulu hâumukreû Kitabiyeh.

İnniy zanentu enniy mülakın hısabiyeh.

Fehüve fiy ‘ıyşetin radıyeh.

Fiy cennetin ‘aliyetin.

Kutufuha daniyeh.

Külu veşrebu henien Bima esleftum fiyl’eyyamilhaliyeh.

Ve emma men ûtiye Kitabehu Bişimalihi feyekulu ya leyteniy lem ûte Kitabiyeh.

Ve lem edri ma hısabiyeh.

Yaleyteha kânetilkadıyete.

Ma ağnâ ‘anniy maliyeh.

Heleke ‘anniy sultaniyeh.

Huzûhu feğulluhu.

Sümmel cahıyme sallûhu.

Sümme fiy silsiletin zer’uha seb’une zira’an feslukûh.

İnnehû kâne lâ yu’minu Billâhil’Azıym.

Ve lâ yehuddu ‘alâ ta’amil miskiyn.

Feleyse lehülyevme hahuna hamiym.

Ve lâ ta’amun illâ min ğısliyn

Lâ ye’küluhu illelhatıun.

Fela uksimu Bima tubsırun.

Ve ma lâ tubsırun.

İnnehu lekavlu Rasûlin keriym.

Ve ma hüve Bikavli şa’ır* kaliylen ma tu’minun.

Ve lâ Bilkavli kâhin* kaliylen ma tezekkerun.

Tenziylun min Rabbil’alemiyn.

Velev tekavvele ‘aleyna ba’dal’ekaviyl.

Leehazna minhu Bilyemiyn.

Sümme lekata’na minhülvetiyn.

Fema minküm min ehadin ‘anhu haciziyn.

Ve innehû letezkiretun lilmüttekıyn.

Ve inna lena’lemu enne minküm mükezzibiyn.

          Ve innehû lehasretun ‘alelkafiriyn.

Ve innehû leHakkulyakıyn.

Fesebbih Bismi Rabbikel ‘Azıym.

Her An Dua İile Kalın

Medyum Kam

arama motoru etiketleri: medyum, medyum kam, kuran ayetlerinin sırları, medyum ve kuran, medyum 05302560725, hâkka suresinin özellikleri hâkka suresi ne için okunur, medyum telefonu, cin suresi havas içeriği, hâkka suresi ne için okunur, hâkka suresi hakkında, hâkka suresi medyum kam, hâkka suresi arapça türkçe okunuşu, medyum ara, medyum bul, etkili medyum, ünlü medyum, cinci medyum, garantili medyum, kesin sonuçlu medyum, medyumlar içinde medyum kam hoca,

error: Content is protected !!