74. Sure Müddesir Suresinin Sırları

74. Sure Müddesir Suresi bildiğimiz ve de bilinmeyen bir çok havas ve sırrı bünyesinde toplamış bir Suredir 56 Ayetten meydana gelen Sure 255 kelime 1.010 harften oluşmuştur. Aynı zamanda Surede 12.120 adet Ulvi ve de Süfli hadim görev yapmaktadır.

– Peygamberimize zamanının fakirlerinden birisi Yâ Resulullah ben fakirlikten bıktım demesi üzere, o senin Müddersir Suresinden haberin varmıdır buyurdukları anlatılmaktadır.

– Dünyalık ne kadar peşinden koşulmaya değmeyecek ve bu Dünyada kalacak bir kavram olsa da bu Sure ile amel edersen kısa zamanda büyük Dünyalık elde edersin.

Surenin okunuşu şöyledir:

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

Ya eyyühel müddessir.

Kum feenzir.

Ve Rabbeke fekebbir.

Ve siyâbeke fetahhir.

Verrucze fehcur.

Ve lâ temnün testeksir.

Ve liRabbike fasbir.

Feizâ nukıre fiynnakur.

Fezâlike yevmeizin yevmun ‘asiyr.

Alelkafiriyne ğayru yesiyr.

Zerniy ve men halaktu vehıyda.

Ve ce’altu lehû malen memdûda.

Ve beniyne şuhûda.

 Ve mehhedtu lehu temhiyda.

Sümme yatme’u en eziyde.

Kellâ* innehû kâne liâyâtiNA ‘aniyda.

Seurhikuhu sa’uda.

İnnehu fekkere vekaddere.

Fekutile keyfe kaddere.

Sümme kutile keyfe kadder.

Sümme nazare.

Sümme ‘abese ve besere.

Sümme edbere vestekbere.

Fekale in hazâ illâ sıhrun yu’ser.

İn hazâ illâ kavlulbeşer.

Seusliyhi Sekar.

Ve ma edrake ma Sekar.

Lâ tubkıy ve lâ tezer.

Levvahatun lilbeşer.

Aleyha tis’ate ‘aşer.

Ve ma ce’alna ashabennari illâ melaiketen, ve ma ce’alna ‘ıddetehüm illâ fitneten lilleziyne keferu liyestekınelleziyne ûtülKitabe ve yezdâdelleziyne amenû iymanen ve lâ yertabelleziyne ûtülKitabe velmu’minûne, ve liyekulelleziyne fiy kulûbihim meredun velkafirune mazâ eradAllâhu Bihazâ mesela* kezâlike yudillullahu men yeşa’u ve yehdiy men yeşa’* ve ma ya’lemu cunûde Rabbike illâ HU* ve ma hiye illâ zikra lilbeşer.

Kellâ velKameri.

Velleyli iz edbere.

Vessubhı izâ esfere.

İnneha leıhdelkuber.

Neziyren lilbeşer.

Limen şâe minküm en yetekaddeme ev yeteahhar.

Küllü nefsin Bima kesebet rehiynetun.

İlla ashâbelyemiyn.

Fiy cennatin, yetesâelun.

Anilmücrimiyne.

Ma selekeküm fiy Sekar.

Kalu lem nekü minelmusalliyn.

Ve lem nekü nut’ımul miskiyn.

Ve künna nehudu me’alhâidıyn.

Ve künna nükezzibu Biyevmiddiyn.

Hattâ etânelyakıyn.

Fema tenfe’uhüm şefa’atüşşafi’ıyn.

Fema lehüm ‘anittezkireti mu’ridıyn.

Keennehüm humurun müstenfiretun.

Ferret min kasveretin.

Bel yüriydü küllümriin minhüm en yu’ta suhufen muneşşereten.

Kellâ* bel lâ yehafunel’ahırete.

Kellâ innehû tezkiretun.

Femen şâe zekerehu.

Ve ma yezkûrune illâ en yeşâAllâh* HUve ehlütTakva ve ehlülMağfireh.

Her An Dua İle Kalın

Medyum Kam

arama motoru etiketleri: medyum, medyum kam, kuran ayetlerinin sırları, medyum ve kuran, medyum 05302560725, müddesir suresinin özellikleri, medyum telefonu, müddesir suresi havas içeriği, müddesir suresi ne için okunur, müddesir suresi hakkında, müddesir suresi medyum kam, müddesir suresi arapça türkçe okunuşu, medyum ara, medyum bul, etkili medyum, ünlü medyum, cinci medyum, garantili medyum, kesin sonuçlu medyum, medyumlar arasında medyum kam hoca,
error: Content is protected !!