76. Sure İnsan Suresinin Sırları

76. Sure İnsan Suresi bildiğimiz ve de bilinmeyen bir çok havas ve sırrı bünyesinde toplamış bir Suredir 31 Ayetten meydana gelen Sure 240 kelime 1.054 harften oluşmuştur. Aynı zamanda Surede 9.792 adet Ulvi ve de Süfli hadim görev yapmaktadır.

– Korktuğunuz ne olursa olsun kendinizi amniyete almak için bu niyetle 3 defa okunmalıdır ve çok tesirlidir.

– Kısa zamanda büyük sevap kazandıran bu Sureyi ahiretlik için okusı tavsiyelerim arasındadır.

– Yeni diş çıkartan “gedik” çocuklar için bir kaşık bala okunup yedirilmesi ile bu evreyi daha rahat atlatması temin edilebilir.

Surenin okunuşu şöyledir:

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

Hel eta alel’İnsani hıynün mined Dehri lem yekün şey’en mezkûra.

İnna halaknel’İnsane min nutfetin emşâc* nebteliyhi fece’alnahu Semiy’an Basıyra.

İnna hedeynahussebiyle imma şakiren ve imma kefura.

İnna a’tedna lilkafiriyne selâsile ve ağlâlen ve se’ıyra.

İnnel’Ebrare yeşrebûne min ke’sin kâne mizacuha kâfura.

 Aynen yeşrebu Biha ‘ıbadullahi yufecciruneha tefciyra.

Yufûne Binnezri ve yehafûne yevmen kâne şerruhu müstetıyra.

Ve yut’ımunetta’ame ‘alâ hubbiHİ miskiynen ve yetiymen ve esiyra.

İnnema nut’ımuküm livechillâhi lâ nuriydu minküm cezaen ve lâ şükûra.

İnna nehafu min Rabbina yevmen ‘abusen kamtariyra.

Fevekahumullâhu şerre zâlikelyevmi ve lakkahüm nadreten ve sürura.

Ve cezahüm Bima saberu cenneten ve hariyra.

Müttekiiyne fiyha ‘alel’eraiki, lâ yeravne fiyha Şemsen ve lâ zemheriyra.

Ve dâniyeten ‘aleyhim zılaluha ve züllilet kutufuha tezliyla.

Ve yutafu ‘aleyhim Bianiyetin min fıddatin ve ekvabin kânet kavâriyra.

Kavâriyre min fıddatin kadderuha takdiyra.

Ve yuskavne fiyha ke’sen kâne mizacuha zencebiyla.

Aynen fiyha tüsemma selsebiyla.

Ve yetufu ‘aleyhim vildanun muhalledun* izâ raeytehüm hasibtehüm lü’lüen mensûra.

Ve izâ raeyte semme raeyte ne’ıymen ve mülken kebiyra.

Aliyehüm siyabu sündüsin hudrun ve istebrakun, ve hullû esavire min fiddatin, ve sekahüm Rabbuhüm şeraben tahura.

İnne hazâ kâne leküm cezâen ve kâne sa’yuküm meşkûra.

İnna nahnu nezzelna ‘aleykel Kur’âne tenziyla.

Fasbir lihükmi Rabbike ve lâ tutı’ minhüm asimen ev kefura.

Vezkürisme Rabbike bükreten ve asıylâ.

Ve minelleyli fescud leHU ve sebbıhHU leylen taviylâ.

İnne hâülâi yuhıbbunel’acilete ve yezerune veraehüm yevmen sekıyla.

Nahnu halaknahüm ve şededna esrehüm ve izâ şi’na beddelna emsâlehüm tebdiyla.

İnne hazihi tezkiretun, femen şâettehaze ila Rabbihi sebiyla.

Ve ma teşâûne illâ en yeşâAllâh* innAllâhe kâne Aliymen Hakiyma.

Yudhılu men yeşâu fiy rahmetiHİ, vezzâlimiyne e’adde lehüm ‘azâben eliyma.

Her An Dua İle Kalın

Medyum Kam

arama motoru etiketleri: medyum, medyum kam, kuran ayetlerinin sırları, medyum ve kuran, medyum 05302560725,insan suresinin özellikleri, medyum telefonu, insan suresi havas içeriği, insan suresi ne için okunur, insan suresi hakkında, insan suresi medyum kam, insan suresi arapça türkçe okunuşu, medyum ara, medyum bul, etkili medyum, ünlü medyum, cinci medyum, garantili medyum, kesin sonuçlu medyum, medyumlar arasında medyum kam hoca,

error: Content is protected !!